Rozmowa tygodnia: Grzegorz Gregorowicz Edycja 50 - 09.09.2011

09/09/2011

Komentarze

Wickes, 15/03/2018

Cóż powiedzieć - Gregor po raz kolejny ma rację! Lubartowianie - jak długo damy się jeszcze dymać...?

B. Jublewska, 15/03/2018

W przedstawionym wywiadzie, pan Gregorowicz rozwinął w sposób merytoryczny aspekty mówiące NIE! dla obecnej lokalizacji. W punktach były przedstawiane na różnych forach - ja nazywam je tezami Gregora. Fetor jest bardzo uciążliwy szczególnie w porze letniej. W Płońsku konsultacje z mieszkańcami trwały 2 lata. Ludzie dali się złapać na zapewnienia, że nie będzie żadnych uciążliwości. Jechałam 2-krotnie w czasie lata do Gdańska i sprawdziłam te zapewnienia za pomocą własnego nosa i nosa pasażerów. E-7 jest w takiej odległości od zakładu w Płońsku jak nasze centrum od planowanej lokalizacji. Większym niebezpieczeństwem jest zepsucie oferty dla inwestorów ,, Czas na Lubartów \". Wprowadzenie tego zakładu jako pierwszego, całkowicie zablokuje rozwój tych terenów, ale nasz inwestor tego nie bierze pod uwagę. Z resztą dlaczego ludzie z Ostrowa, Ostrówka czy Niedźwiady mają martwić się o to? Wójtowie gmin w poprzedniej kadencji zacierali ręce, że znalazł się taki burmistrz Lubartowa, który poświęcił swoich mieszkańców dla dobra Związku. A że Związek funkcjonuje dzięki budżetowi naszego miasta w największym stopniu ( od 2006 r. z budżetu miasta poszło na ten cel 1 472 000 zł. ) - nie dziwi już nikogo. Myślę, że dla wszystkich samorządów, pieniądze przeznaczone na ZKGZL, nie są małe w stosunku do ich budżetów. Czas najwyższy wyciągnąć z tej sytuacji sensowne wnioski. Jeszcze jedno w kontekście strefy ochronnej dla ujęcia wody. Lokalizacja ZZO przylega do tej strefy, zatem jest potwierdzeniem cwaniactwa także w tym aspekcie. Metr dalej nie można lokalizować, bo strefa ochronna, ale w tym właśnie miejscu jest bezspornie bezpiecznie! Panu Gregorowiczowi dziękuję za niezmienność stanowiska w sprawie lokalizacji.

Obywatel, 15/03/2018

Zgroza. Co oni chcą z tego Lubartowa zrobić. Boże, ratuj.

Elżbieta Wąs, 15/03/2018

To fragment opinii skierowanej przez Miasto Obywatelskie Lubartów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w dniu 30.03.2011 r. o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej. http://molubartow.comlu.com/index.php?subaction=showfull

Elżbieta Wąs, 15/03/2018

Gdzieś mi umknął mi cały fragment poświęcony wodzie. Było tak: \"Wg nas autorzy tego raportu nie uwzględnili art. 54. ustawy ? Prawo wodne, w brzmieniu: 1. Na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności: 1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 2) rolnicze wykorzystanie ścieków; 3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych; 4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin; 5) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych; 6) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych; 7) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 8) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu; 9) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 10) mycie pojazdów mechanicznych; 11) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk; 12) lokalizowanie nowych ujęć wody; 13) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych. 2. Na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, oprócz zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ust. 1, może być zabronione lub ograniczone: 1) wydobywanie kopalin; 2) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych. 3. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej, oprócz zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ust. 1, może być zabronione lub ograniczone: 1) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego; 2) używanie samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych; 3) urządzanie pryzm kiszonkowych; 4) chów lub hodowla ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie; 5) pojenie oraz wypasanie zwierząt; 6) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu; 7) uprawianie sportów wodnych; 8) użytkowanie statków o napędzie spalinowym. 4. Na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej może być nałożony obowiązek stosowania odpowiednich upraw rolnych lub leśnych. 5. Przy ustalaniu zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów na terenie ochrony pośredniej należy uwzględnić warunki infiltracji zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, z którego woda jest ujmowana. 6. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, na wniosek właściciela ujęcia wody i na jego koszt, w drodze decyzji, nałożyć na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni. 7. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, na wniosek właściciela ujęcia wody, w drodze decyzji, nałożyć na właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania, na jego koszt, ogniska zanieczyszczenia wody. Powyższy zapis ust. 7 dodatkowo niesie ze sobą dodatkowe niebezpieczeństwo poniesienia skutków finansowych podjętej decyzji. Wszystkie powyższe argumenty, przytoczone przez nas przemawiają za koniecznością wnikliwej analizy przeprowadzonego dotąd postępowania.\"

Elżbieta Wąs, 15/03/2018

I ucięło mi też linka http://molubartow.comlu.com/index.php?subaction=showfull

salowa, 15/03/2018

Jak ktoś ma jeszcze wątpliwości co do celowości budowy ZZO w Lubartowie to powinien pomyśleć o dobrym lekarzu:))

kobieta pracująca, 15/03/2018

Pan Gregorowicz jak zwykle ma rację i mądrze mówi.

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.