Informacje, edycja 261 - 25.09.2015

24/09/2015

Komentarze

GBG, 15/03/2018

Dlaczego Lubartów powinien opuścić Związek Komunalny Grzegorz Gregorowicz?26 września 2015 Niniejszym podaję, w sposób jak najbardziej skrótowy, zestaw głównych, choć nie wszystkich, powodów, dla których jestem przeciwny uczestnictwu naszego miasta w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Oto one: 1. Związek, w wyniku niedostosowania wymagań specyfikacyjnych do swoich możliwości finansowych (niewłaściwe kryteria oceny, nieoptymalnie dobrane technologie, niekorzystny projekt umowy na wykonanie zadania etc.), zawyżył wartość inwestycji sortowni o co najmniej 6,2 mln zł. 2. Mimo powyższego tak znacznego przekroczenia kosztów budowy sortowni nie unieważnił przetargu na jej budowę. 3. Związek przez wiele lat przewlekał realizację budowy sortowni, odkładając podjęcie niezbędnych w tym zakresie decyzji. 4. Wbrew zapewnieniom, Związek nie zjednoczył okoliczne gminy wokół wspólnej gospodarki śmieciowej. Należy doń zaledwie pięć spośród dwunastu samorządów Powiatu Lubartowskiego. 5. Biuro Związku stało się strukturą, która rozwija i zatrudnia środowisko polityczne aktualnych władz, miast optymalizować gospodarkę śmieciową regionu. Związek uczestniczy też w walce politycznej na rzecz swoich zwierzchników samorządowych, co kłóci się w sposób oczywisty z zadaniami, do jakich został powołany. 6. Władze Związku nie aktualizują dokumentów związkowych na zgodność z obecnym stanem prawnym. Wręcz przeciwnie, niektóre z owych dokumentów (uchwały) są niezgodne z polskim prawodawstwem. 7. Związek wprowadzał w błąd opinię publiczną, co do natury i istoty finansowania budowy sortowni pieniędzmi szwajcarskimi oraz, generalnie, środkami zewnętrznymi. 8. Związek prowadzi niekorzystną dla Lubartowa i jej mieszkańców politykę finansową, zwłaszcza w zakresie zawieranych umów o współpracy choćby z Gminą Lubartów ( porozumienie z dnia 20.12. 2011 r.) i innymi podmiotami. 9. Uczestniczenie w budowie sortowni nie jest, w świetle obowiązujących przepisów, warunkiem dostarczania do niej śmieci i odpadów po identycznej cenie jak członkowie Związku. Członkostwo w Związku nie jest warunkiem przyjmowania śmieci do sortowni. 10. Stroną przetargu na odbiór śmieci nie jest (chociaż może) podmiot prowadzący sortownię, lecz firma posiadająca środki transportujące śmieci. 11. Miasto Lubartów ma potencjał i struktury ( Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej), by samodzielnie i taniej prowadzić lokalną gospodarkę śmieciową. 12. Związek nie jest w stanie prawidłowo ustalać ceny śmieci dla swoich członków, co skutkuje przekazywaniem im z powrotem kompetencji w tym zakresie. Niestety, nie idzie za tym odchudzanie jego struktur. 13. Dokumenty wewnętrzne Związku (np. studium wykonalności) wskazują, że inwestycja sortowni będzie nieopłacalna przez wiele lat, co obciąży finanse także Lubartowa. 14. Lubartów finansuje budowę sortowni (fundusze szwajcarskie to też zasługa Lubartowa) i będzie uczestniczył w 50% w kosztach jej eksploatacji, chociaż jego strumień śmieci ma wynosić poniżej 20 % ogólnej ilości odpadków przerabianych przez sortownię. 15. Prowadzenie kampanii nacisków przez nieuprawnione struktury sąsiednich samorządów lokalnych na samorząd Lubartowa ( niestety, przy pomocy jego władz) w celu niekorzystnego rozporządzenia jego prawami.

Dodaj komentarz

Przed opublikowaniem komentarza zapoznaj się z regulaminem.